Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση Εκτελεστικού Οργάνου του Δικτύου

Την Τρίτη 3 Μαίου 2010 στο Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε η συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου του Δικτύου. Παρόντα ήταν και τα 5 μέλη του Οργάνου: Ν. Αβούρης, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Τριανταφύλλου και Ν. Τσέλιος.

Θέματα προς συζήτηση

1. Ενημέρωση για πρόταση Ευρωπαικού Μάστερ
2. Συζήτηση για προκήρυξη Διαγωνισμού Διπλωματικής στην περιοχή της Επιστήμης του Ιστού και μελλοντικού Διαδικτύου
3. Ημερίδα Μαίου
4. Απολογισμός Δράσης Δικτύου, Οικονομικός Απολογισμός, Προτάσεις για μελλοντικές Δράσεις

1. Ευρωπαικό Μάστερ Cloud and Web Computing
Έγινε ενημέρωση από Ν. Αβούρη σχετικά με την πρόταση από το Πανεπιστήμιο του Oviedo που έχει ήδη ένα πετυχημένο ΜΔΕ στις τεχνολογίες του Ιστού http://www.informatica.uniovi.es/postdegree για συμμετοχή σε Ευρωπαικό Μάστερ σε σχετική περιοχή (πρόταση Erasmus Mundus για European Master). Αφού έγινε συζήτηση με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές δόθηκε το πλαίσιο και η κατ' αρχάς έγκριση συμμετοχής του Πανεπιστημίου στην πρόταση.
Προσκλήθηκαν τα μέλη του δικτύου ως σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο να προτείνουν θέματα για μεταπτυχιακά μαθήματα. Στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο ( εκπρόσωπος ο Ν. Αβούρης) αντιπροσωπεύτηκε σε συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν 8 Πανεπιστήμια από Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιρλανδία, Μ.Βρετανία, και παρατηρητές από ΗΠΑ, Κολομβία. Η συνάντηση έγινε στις 2-4 Μαρτίου στο Οβιέδο (το ταξίδι χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ερασμούς, αφού συνδυάστηκε με μεταπτυχιακό σεμινάριο). Ως συνέπεια της συνάντησης αυτής στο Πανεπιστήμιο μας προτάθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ειδίκευσης του Μάστερ (3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών) με μαθήματα στο 3ο εξάμηνο (ειδίκευση Web Usability Engineering) και Πρακτική Άσκηση και Διπλωματικές Εργασίες στο 4ο Εξάμηνο. Εφόσον εγκριθεί το μάστερ θα ζητηθεί η ενεργή συμμετοχή των μελών του δικτύου και άλλων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την διδασκαλία των μαθημάτων και την υποστήριξη διπλωματικών εργασιών στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Ορίστηκε Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών Ν. Αβούρης, Ι. Γαροφαλάκης, Ν. Τσέλιος.
Φορείς εξωτερικοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών που δήλωσαν ήδη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν το ΙΝΒΙΣ, ΙΜΕ, ΕΚΤ, ΕΑΠ, Παν.Πελοποννήσου κλπ.

2. Διαγωνισμός Διπλωματικών
Σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Δικτύου μας, έχει προταθεί η επιχορήγηση σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιστού και του Μελλοντικού Διαδικτύου. Αποφασίστηκε η προκήρυξη Διαγωνισμού για βράβευση της καλύτερης διπλωματικής/πτυχιακή εργασίας με θέμα στο αντικείμενο αυτό

Συμφωνήθηκε το παρακάτω πλαίσιο του διαγωνσιμού :
1. Η διπλωματική/πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο της την επιστημονική περιοχή της επιστήμης του ιστού και μελλοντικού διαδικτύου.
2. Να έχει εκπονηθεί τα ακαδημαικά έτη 2009-10 ή 2010-11.
3. Να έχει γίνει στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών
4. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (είτε φοιτητές/σπουδαστές είτε μέλη ΔΕΠ που επέβλεψαν τις εργασίες) να υποβάλουν την εργασία αποστέλλοντας περίληψη, λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας στην επιτροπή αξιολόγησης.
5. Να συσταθεί 3μελής επιτροπή αξιολόγησης από διακεκριμένα μέλη της Ακαδημαικής Κοινότητας της χώρας μας, εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών που θα αξιολογήσει τις εργασίες και θα εκδόσει τα αποτελέσματα. Τα προτεινόμενα μέλη να είναι εκ των προσκεκλημένων ομιλητών της Ημερίδας του περασμένου Δεκεμβρίου.
6. Συστήθηκε επιτροπή οργάνωσης του διαγωνισμού (εκ μέρους του δικτύου) που θα επιβλέψει την καλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα ορίσει τα βραβεία και θα οργανώσει εκδήλωση βράβευσης των επιλεγμένων εργασιών και δημόσιας παρουσίασης τους. Τα μέλη της είναι οι οι Ν. Αβούρης, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Τριανταφύλλου και Ν. Τσέλιος.

3. Ημερίδα Μαίου
Έχουμε προσκληθεί από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου σε ημερίδα που θα γίνει στις 10 Μαίου (Αίθουσα Τελετών). Συζητήθηκε η παρουσίαση του Δικτύου στην ημερίδα, βλέπε επόμενο θέμα

4. Απολογισμός Δράσης Δικτύου
Έγινε επισκόπηση της μέχρι τώρα δράσης του Δικτύου μας η οποία κρίθηκε ικανοποιητική με βάση τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις και δράσεις (2 ανοικτές ημερίδες, πρόταση Ευρωπαικού Μάστερ, συναντήσεις δικτύου, επί μέρους συνεργασίες).
Εκφράστηκε σκεπτικισμός για τη χαμηλή απορρόφηση του δικτύου (41% του προυπολογισμού 8000 ευρώ), όμως κρίθηκε ότι αυτό δεν είναι ένδειξη μειωμένης δραστηριότητας, αλλά προσεκτικής χρήσης των πόρων. Ο απολογισμός εγκρίθηκε.

Έγινε εκτενής συζήτηση και κατατέθηκαν προτάσεις για το μέλλον:
(α) Ενεργοποίηση της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων και επιχορήγηση διδακτορικών και διπλωματικών που εκπονούνται με συνεπίβλεψη μελών του δικτύου από διαφορετικά Τμήματα. Ανάρτηση κοινών θεμάτων διπλωματικών εργασιών
(β) Καθιέρωση βραβείων για καλύτερες διπλωματικές/ διδακτορικές διατριβές για επιβράβευση της αριστείας
(γ) Επέκταση του Δικτύου σε επίπεδο άλλων φορέων της Περιφέρειας, σε Εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, συμμετοχή σε προσκλήσεις για δημιουργία Network of Excellence/ clusters σε Ευρωπαικό επίπεδο
(δ) Πιο εντατική μελέτη και σύνταξη πρότασης για δημιουργία ΜΔΕ στην περιοχή είτε στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πατρών ή σε Ευρωπαικό Επίπεδο με βάση και την εμπειρία του Ευρωπαικού Μάστερ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου